Контакти
Зворотній зв'язок
Замовити дзвінок

вул. Комарова 23-25

вул. Котляревського, 5

(050) 374-06-74

(0372) 90-12-92

office@langate.ua

langate_support

Поля не знайдено.
Поля не знайдено.
Ви дійсно знаходитесь в
Чернівцях?
  • Особистий кабінет
LangateДоговір про надання телекомунікаційних послуг

Затверджено
Наказом №15
від 18.04.2017 р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
(доступ до Інтернету та кабельного телебачення в аналоговому форматі)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лангейт», надалі за текстом «Провайдер», яке внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за номером №756 відповідно до рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 17.05.2007 р. №741, здійснює свою діяльність на підставі ліцензій НР №00403-п від 04.10.2012р. та АЕ №299852 від 20.07.2015р., в особі директора Николайчука Мирослава Івановича, що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 11.04.2012 р. №295, ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує даний Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ

1.1. Провайдер надає Абоненту Послуги цілодобового доступу до Інтернет та кабельної Мережі ТОВ «Лангейт», надалі телекомунікаційної Мережі, а також кабельного телебачення в аналоговому форматі, надалі за текстом – «Послуги».

Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках даного Договору, їх характеристика й вартість визначені в Тарифних планах Провайдера (Додатках), які є невід’ємною частиною даного Договору.

З Тарифними планами можна ознайомитись на сайті Провайдера www.langate.ua. Абонент може ознайомитись з Договором-офертою та Додатками у друкованому вигляді у контакт-центрах обслуговування абонентів або в уповноважених представників Провайдера.

1.2. Абонент користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у Розділі 4 цього Договору.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

2.1. Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації та сплати Послуг. Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефоном: +38(0372) 90-12-92, на сайті www.langate.ua, в уповноважених представників Провайдера або у контакт-центрах обслуговування абонентів. З моменту здійснення процедури реєстрації фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.

2.2. Для фізичних осіб, які до моменту оприлюднення/публікації даного Договору користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Провайдера. Таким чином усі договори, укладені до оприлюднення/публікації даного Договору вважаються розірваними. З моменту оплати Послуг Провайдеру, фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору у цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

2.3. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в тексті Договору «Абонент».

2.4. Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Провайдер зобов’язується:

3.1.1. Якісно надавати Абоненту оплачені ним Послуги відповідно до умов даного Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України.

3.1.2. Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації по кожному виду послуг, що стосується виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абоненту Послуг, тарифікацію по кожному виду послуг та підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, мережеві реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість знайомитись зі станом свого Особового рахунку в Особистому кабінеті.

3.1.3. Надавати Абоненту Послуги безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які спричинили неможливість надання Послуг (розділ 7 цього Договору), у т.ч. актів, рішень державних органів.

3.1.4. Своєчасно зараховувати грошові кошти, внесені на Особовий рахунок.

3.1.5. Надавати консультації Абоненту з усіх питань, що стосуються надання Послуг.

3.1.6. Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

3.1.7. Усувати несправності, що перешкоджають користуванню Послугами, у строки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

3.2. Абонент зобов’язується:

3.2.1. Виконувати вимоги цього Договору та Додатків до нього.

3.2.2. Після реєстрації та отримання аутентифікаційних даних зареєструватись в Особистому кабінеті та вказати Особисті дані (реквізити).

3.2.3. Надати згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2.4. Користуватися наданими Провайдером Послугами в суворій відповідності з умовами даного Договору.

3.2.5. Вчасно знайомитись зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що публікується для Абонентів у будь-якому зручному джерелі: на сайті Провайдера www.langate.ua, у Представників Провайдера, у контакт-центрах обслуговування абонентів.

3.2.6. Вчасно, шляхом внесення авансових платежів, сплачувати необхідні для Абонента Послуги відповідно до умов, викладених в Розділі 4 даного Договору.

3.2.7. Замовляти тимчасове припинення Послуг до першого числа місяця.

3.2.8. Не підключати без погодження з Провайдером додаткові пристрої до телекомунікаційної мережі Провайдера.

3.2.9. Приймати усі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності й схоронності абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчої коробки-порту), а у випадку її пошкодження – зробити ремонт за власний рахунок виключно за допомогою представників (робітників) Провайдера.

3.2.10. Не виконувати своїми силами та не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки Мережі.

3.2.11. Повідомляти про пошкодження Мережі Провайдера за телефоном: +38(0372) 90-12-92.

3.2.12. При здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов’язково вказувати персональний логін.

3.2.13. Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Провайдером за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.

3.2.14. У разі необхідності (на вимогу представника Провайдера), у день надання доступу до Послуг підписати документи, що підтверджують надання Послуг. При цьому будь-яка особа, що надала представникам Провайдера доступ у приміщення до місця розміщення Устаткування Абонента й підписала необхідні документи, вважається уповноваженим на це Абонентом при відсутності спеціальної письмової довіреності.

3.2.15. Забезпечувати доступ фахівців Провайдера у приміщення до місця розміщення Устаткування Абонента і Провайдера для проведення робіт з підключення до Послуг, а також у разі проведення планових або ремонтних робіт.

3.2.16. Надавати спеціалісту Провайдера інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом та третіми особами у разі порушення функціонування систем життєдіяльності та комунікацій в приміщенні Абонента (попадання у труби, електропровід і тому подібне).

3.2.17. Негайно сповіщати Провайдеру про усі випадки перерв в наданні Послуг.

3.2.18. Забезпечувати збереження Обладнання Провайдера, встановленого в Абонента.

3.2.19. Не змінювати налаштування встановленого Провайдером Обладнання.

3.2.20. Після виклику фахівця та отримання платних послуг, здійснити оплату за надані послуги не пізніше наступного дня.

3.2.21. У разі зміни своєї MAC-адреси повідомити про це Представників Провайдера з метою реєстрації нових змін.

3.2.22. Не змінювати налаштування Мереж (IP-адреса, MAC-адреса та інше).

3.2.23. Нести відповідальність за зміст інформації, що передана Абонентом через Мережу Інтернет.

3.2.24. Не використовувати ненормативну лексику у Мережі. Не поширювати за допомогою Послуг Провайдера інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам поведінки.

3.2.25. Не використовувати Послуги Провайдера з метою несанкціонованого доступу до комп’ютерів користувачів Мережі Інтернет, а також до комп’ютерів і обладнання Провайдера.

 

3.3. Провайдер має право:

3.3.1. Змінювати склад, порядок, умови та ціни надання Послуг з обов’язковим повідомленням Абонента шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.5. даного Договору (сайт Провайдера, Представники Провайдера, Центр обслуговування абонентів та ін.), не менш ніж за  7 (сім) календарних днів до впровадження таких змін.

У випадку виникнення обставин, що не залежать від Провайдера (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих Послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента. У цьому випадку Провайдер зобов`язується поновити Послуги, як можна швидше.

3.3.2. При проведенні робіт, пов’язаних з ремонтом і налаштуванням окремих вузлів Мережі, призупинити надання Послуг з обов’язковим повідомленням Абонента не менш ніж за добу, шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.5 цього Договору, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях – без попереднього повідомлення.

3.3.3. Припинити надання Послуг автоматично, якщо Абонент не сплатив необхідну суму до 1-го числа місяця, за який має бути внесена абонентська плата або не оплатив замовлені ним платні послуги.

3.3.4. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному у Розділі 5 цього Договору.

3.3.5. Повідомляти Абонента про проведення Провайдером різних акцій і заходів, про наданням Послуг за Договором, шляхом  публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.5 цього Договору, а також шляхом направлення на адресу Абонента електронних повідомлень.

3.3.6. При виникненні вірусної активності на комп’ютері Абонента – відключити Абонента від Мережі та підключити лише після проведення необхідних профілактичних заходів, тобто видалення вірусної інформації з комп’ютера (ів) Абонента самим Абонентом або Провайдером.

3.3.7. При не внесенні Абонентом коштів (не поповненні його Особовому рахунку) протягом  3 (трьох) місяців підряд, Провайдер  в односторонньому порядку без повідомлення Абонента, має право на розірвання даного Договору.

3.4. Абонент має право:

3.4.1. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному у Розділі 5 цього Договору.

3.4.2. При узгодженні з Провайдером, змінювати швидкість і тарифний план, який може бути обраний тільки на наступний місяць, замовивши його до кінця поточного місяця.

3.4.3. На повторне надання Послуги після оплати заборгованості та робіт з повторного підключення до Мережі.

3.4.4. За письмовим зверненням призупинити дію даного Договору із обов’язковим зазначенням його строку. Максимальний строк призупинення надання послуг складає до 3 (трьох) календарних місяців підряд. Призупинення дії даного Договору – є припиненням надання Послуг. Відновлення дії договору та надання послуг здійснюється автоматично з дати, наступної за датою, вказаною у зверненні Абонента.

3.4.5. На перенесення точки підключення на іншу адресу за умови того, що нова адреса знаходиться у зоні покриття Мережі Провайдера. У даному випадку Абонент здійснює доплату за перенесення точки підключення, розмір якої визначається Провайдером згідно встановлених розцінок на дані послуги.

3.4.6. Переустановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп’ютери.

3.4.7. Відмовитися від розсилки у свою адресу повідомлень, пов’язаних з наданням Послуг Провайдером за цим Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різних акцій і заходів, шляхом подання письмової заяви Провайдеру.

 

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Повний перелік Послуг, надання яких можливо за даним Договором, та їх вартість визначені у діючих Тарифних планах Провайдера, які є невід’ємною частиною цього Договору та знаходяться на сайті www.langate.ua.

4.2. Оплата Послуг Провайдера здійснюється Абонентом завчасно, методом авансових платежів, які повинні проводитися до першого числа місяця, за який планується оплата. Розрахунковим періодом є 1 (один) календарний місяць. Перший розрахунковий період може не співпадати з календарним місяцем.

4.3. Особовий рахунок Абонента ведеться у гривнях.

4.4. Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг враховується на Особовому рахунку Абонента.

4.5. Абонент сплачує вартість підключення до телекомунікаційної мережі Провайдера, згідно наданого представником Провайдера рахунку (або іншого документа на оплату), протягом 1-го банківського дня.

4.6. Одержання Провайдером платежу від Абонента відображається на його Особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Провайдером Послуг.

4.7. Абонент зобов’язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

4.8. Провайдер може відмовити Абоненту у наданні Послуги у випадку наявності в Абонента заборгованості перед Провайдером.

4.9. Безготівкові платежі Абонента враховуються на Особовому рахунку лише після отримання виписки з банку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.

4.10. При оплаті за допомогою електронних платіжих систем, кошти зараховуються Провайдером на Особовий рахунок Абонента, протязі 3-х банківських днів.

4.11. Перелік та опис способів здійснення платежів Абонентом наведені на сайті Провайдера www.langate.ua.

 

5. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти  Абонентом та діє по 31 грудня 2017 року, але в будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.

5.2. Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

5.3. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Провайдера за 30 (тридцять) календарних днів до моменту його розірвання, з зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером (баланс Особового рахунка Абонента — не негативний).

5.4. Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Провайдером за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.

5.5. Провайдер може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до впровадження змін, шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.5. даного Договору, або іншим доступним для Провайдера способом. Використання й оплата Абонентом Послуг після опублікованого строку набрання змінами чинності є незаперечним фактом прийняття Абонентом усіх внесених Провайдером змін (акцепт змін).

Датою прийняття усіх внесених Провайдером змін у Договір є дата оплати Послуг, що була зроблена Абонентом після публікації Провайдером змін у джерелах, зазначених у п. 3.2.5 даного Договору.

Абонент може розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Провайдером відповідно до п. 5.5. зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Провайдера про це до дати вступу в силу даних змін.

5.6. Провайдер має право відмовитись від виконання зобов’язань за цим Договором, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв’язку з припиненням Договору, у випадках невиконання Абонентом умов цього Договору, нанесення шкоди обладнанню або телекомунікаційній мережі Провайдера.

У цьому випадку Абонент зобов’язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Провайдеру збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Провайдером, здійснивши платежі на користь Провайдера таким чином, щоб підсумковий баланс Особового рахунку Абонента став позитивним.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відповідальність Провайдера:

6.1.1. За ненадання або неналежне надання послуг Провайдер несе перед Абонентом відповідальність відповідно до закону, договору та пункту 40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

6.2. Провайдер не несе відповідальності:

6.2.1. За зміст інформації, яка отримується, передається або зберігається Абонентом, а також за її якість, що була ним отримана.

6.2.2. За будь-які пошкодження, які були спричинені Абонентові, внаслідок використання телекомунікаційної Мережі, у тому числі втрату даних у результаті затримок, непостачання, помилкової адресації або переривання Послуг.

6.2.3. За будь-який збиток Абонентові від несанкціонованого доступу до даних Абонента третіми особами на ділянках каналів зв’язку. Абонент самостійно встановлює зі свого боку захисні механізми і засоби для забезпечення безпеки власних даних від несанкціонованого доступу з Мережі Інтернет.

6.2.4. За будь-який збиток, нанесений Абонентові, у результаті дій нездоланної сили: затоплення, урагани, грози та інше.

6.2.5. За погіршення якості Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Провайдера.

6.2.6. За невідповідність технічного стану кінцевого обладнання Абонента встановленим нормам, помилки і несправності програмного забезпечення обладнання Абонента, які можуть виникнути під час його роботи і доступу до телекомунікаційної Мережі.

6.2.7. За несанкціоноване втручання у роботу телекомунікаційних мереж або пошкодження абонентської проводки.

6.2.8. Перед третіми особами, якщо їм буде спричинений збиток, пов’язаний з використанням Послуг Провайдера, що надаються Абонентові, як те: комп’ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів та інше.

6.2.9. Провайдер не несе відповідальності за збитки, що були спричинені третім особам, при підключенні та наданні доступу до Мережі, якщо такі збитки були спричинені у зв’язку з тим, що представники Провайдера не знали і не могли знати про можливості настання подій, що спричинили такі збитки, та/чи користувалися для виконання своїх зобов’язань за цим Договором інформацією, обладнанням тощо, які були надані представниками Абонента або Абонентом безпосередньо.

6.2.10. Представник та Провайдер не несуть відповідальності перед Абонентом за шкоду, що була спричинена Абоненту третіми особами, за якість Послуги із доступу до телекомунікаційної  Мережі, якщо це залежить від третіх осіб та сторонніх організацій.

6.3. Відповідальність Абонента:

6.3.1. Абонент несе відповідальність відповідно до закону, договору та пункту 37 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

6.3.2. Абонент несе відповідальність за усі дії, вчинені під час користування Послугами, а також за їх наслідки.

6.3.3. Абонент несе відповідальність за збереження Обладнання Провайдера, встановленого у квартирі Абонента чи іншому приміщенні, а також встановленого на вимогу Абонента у рамках надання Послуг.

6.3.4. У разі припинення дії цього Договору або припинення надання Абоненту окремих Послуг, які тягнуть за собою припинення користування Обладнанням, що встановлюється у приміщенні Абонента у рамках наданих Послуг, Абонент зобов’язаний повернути дане Обладнання у справному стані у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дати припинення дії цього Договору або припинення надання відповідної Послуги.

6.3.5. У разі пошкодження Обладнання Провайдера або не повернення Обладнання у передбачений пунктом 6.3.4. термін, Абонент відшкодовує повну вартість даного Обладнання протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги Провайдера або закінчення строку для повернення Обладнання. Провайдер у зазначеному випадку має право списати вартість Обладнання  з Особового рахунку Абонента для компенсації збитків Провайдера.

6.3.6. Невиконання Абонентом зобов’язань по Договору є підставою для його розірвання. Подібні дії не звільняють Абонента від сплати боргу.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волею й бажанням Провайдера і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи наступне: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Провайдера по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго, землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності Обладнання Провайдера або неможливості якісного надання своїх Послуг.

 

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна із Сторін може захищати свої порушені права у порядку, встановленому положеннями діючого законодавства України.

8.2. Провайдер надає Послуги й виконує інші обов’язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

8.3. Дії, пов’язані з реєстрацією/перереєстрацією Абонента, прийомом платежів від Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку, здійснюються безпосередньо Провайдером або уповноваженими Представниками або Партнерами, що діють від імені Провайдера на підставі відповідного Договору з Провайдером.

8.4. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Провайдера за якість Послуг, додаткові Послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

8.5. Абонент надає згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

8.6. Невиконання Провайдером будь-якого пункту даного Договору не означає відмови від виконання цього пункту у подальшому.

8.7. Абонент особисто використовує Послуги, надані Провайдером. Передача або надання Абонентом цих Послуг третім особам допускається винятково на підставі окремих письмових угод між Абонентом та Провайдером, що будуть невід’ємними частинами цього Договору.

8.8. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний із ініціативи кожної зі Сторін відповідно до Розділу 5 даного Договору.

8.9. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання, Сторони звертаються у суд відповідно до діючого законодавства України.

8.10. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов’язані у 10 (десяти) денний строк повідомити про це один одного.

8.11. Діяльність, права та обов’язки між Провайдером та третіми особами визначаються  партнерськими угодами та діючим законодавством.

8.12. Провайдер є платником податку на прибуток загальній системі оподаткування.

 

9. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

ТОВ «Лангейт»

Адреса: 58002,  м.Чернівці, вул. Kотляревського, 5

Код ЄДРПОУ  31396704                    

Поточний рахунок № 26009304857

МФО 380805 в АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ

Св-во платника ПДВ: 200017993, ІПН: 313967024125

тел.  +38(0372) 901292

Email: office@langate.ua

email бухгалтерія: buhgalter@langate.ua

Директор Николайчук Мирослав Іванович

Особистий кабінет